Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowa Sól o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nowa Sól dnia 14.02.2023r.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA NOWEJ SOLI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j. ze zm.), oraz uchwały LIX/512/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego, u zbiegu ulic Granicznej i Starostawskiej w Nowej Soli, w dniach od 21 lutego 2023 r. do 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, w pokoju nr 217-218, w godz. od 800 do 1400. Projekt planu miejscowego będzie również zamieszczony na stronie internetowej Miasta Nowa Sól pod adresem: www.nowasol.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w pokoju nr 217-218 na piętrze II o godz. 1400. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta m. Nowa Sól, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2023 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. ze zm.) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego, u zbiegu ulic Granicznej i Starostawskiej w Nowej Soli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, w godz. od 800 do 1400. Zainteresowani, w dniach od 21 lutego 2023 r. do 28 marca 2023 r., mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu do Prezydenta m. Nowa Sól, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent m. Nowa Sól.

Prezydent Miasta

Jacek Milewski


Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Prezydent Nowej Soli. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Miejskiej ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF),
  2. Rysunek projektu planu (TIFF),
  3. Uzasadnienie do projektu planu miejscowego (PDF),
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projketu miejscowego planu (PDF),

 

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku