Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowa Sól o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól

Nowa Sól dnia 28.02.2023r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA NOWEJ SOLI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j. ze zm.), oraz uchwały Nr XXV/208/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1 Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP, w dniach od 7 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, w pokoju nr 217-218, w godz. od 800 do 1400. Projekt planu miejscowego będzie również zamieszczony na stronie internetowej Miasta Nowa Sól pod adresem: www.nowasol.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w pokoju nr 217-218 na piętrze II o godz. 1400. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta m. Nowa Sól, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. ze zm.) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1 Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, w godz. od 800 do 1400. Zainteresowani, w dniach od 7 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r., mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu do Prezydenta m. Nowa Sól, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: architektura@nowasol.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent m. Nowa Sól. 

   
Prezydent Miasta     
Jacek Milewski

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Prezydent Nowej Soli. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

Dokumenty do pobrania:

 

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku