Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Urząd Stanu Cywilnego: Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych w USC Nowa Sól

obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679

 

Administratorem danych osobowych jest:

  1. Minister Cyfryzacji mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, kontakt e-mail: mc@mc.gov.pl adres skrytki na ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP

    odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu rejestru stanu cywilnego.

  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, e-mail: kancelaria.glowna@mswia.gov.pl adres skrytki ePUAP /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP– odpowiada za kształtowanie polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

  3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli (67-100) ul. Piłsudskiego 12, e-mail usc@nowasol.pl adres skrytki na ePUAP /nowasol/skrytka - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych Ministerstwa Cyfryzacji e-mail: iod@mc.gov.pl , lub korespondencyjnie na adres administratora;

Inspektor Ochrony Danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji e-mail: iod@mswia.gov.pl , lub korespondencyjnie na adres administratora;

Inspektor Ochrony Danych Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli Tomasz Nowiński e-mail: iod@comp-net.pl , lub na adres Urzędu Miasta Nowej Soli 67-100 Nowa Sól ul. Piłsudskiego 12.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ewidencji ludności, w szczególności:

- wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego, aktualizacji danych w rejestrze PESEL, prowadzenia postępowań dotyczących administracyjnej zmiany imienia i nazwiska, realizacji obowiązku sprawozdawczości statystycznej, archiwizowaniu dokumentów stanowiących akta spraw.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania,

- usunięcia,

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UODO/SkrytkaESP

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021