Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Ogłoszenia » Ławnicy

Ogłoszenia: Ławnicy

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

 ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Nowej Soli o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników sądowych w liczbie

  • 6 osób doIV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Nowej Soli oraz
  • 10 osób do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 12 do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

 

             W myśl Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.):

„Art. 158.§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.”

 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

    Zgodnie z art. 162 § 1 powyższej ustawy kandydatów na ławników sądów okręgowych
i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

    Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którego wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

 

Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

1)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

2)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, w punkcie informacyjnym.

Kartę można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

 

 

   

Dokumenty do pobrania:
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandyd
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2015-05-21 13:39:10)
formularz Krajowego Rejestru Karnego
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2016-05-12 12:36:36)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.
(wprowadził: Monika Krajewska 2020-06-26 11:34:59)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
(wprowadził: Monika Krajewska 2020-06-26 11:35:48)
Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.
(wprowadził: Monika Krajewska 2020-06-26 11:36:24)
zawiadomienie o wyborach ławników
(wprowadził: Monika Krajewska 2020-06-26 11:36:49)
 

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021