Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej i/ lub specjalistycznej w 2023 roku.

Działając na podstawie:

 art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.);


art. 190 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.

Dz. U. z 2022 r. poz. 447);

 

art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. tj.  z 2021 r. poz. 1119).


Prezydent Miasta Nowa Sól

 

ogłasza :

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej
i/ lub specjalistycznej.

 

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

1.  Zadanie, o którym mowa wyżej polega na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej i/ lub specjalistycznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

2. Zadanie może być realizowane w formie opiekuńczo – wychowawczej i/ lub specjalistycznej, w szczególności ukierunkowane na:

 • wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Nowa Sól w szczególności pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym,
 • ograniczenie skali dysfunkcji rodzinnych (m.in. poprzez kontakt ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie miasta Nowa Sól na rzecz wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży);
 • wspieranie rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz  udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,
 • wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz zainteresowań, wykorzystanie osobistych zasobów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • ograniczenie występowania zachowań ryzykownych młodzieży, a także wzmacnianie zainteresowań młodzieży jako alternatywy do podejmowania zachowań ryzykownych związanych z nadużywaniem alkoholu,
 • realizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
 • promowanie zdrowego trybu życia.

3.  W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania  zadania.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku.

1.  Na realizacje zadania w 2023 roku planuje się przeznaczyć z budżetu Gminy  Nowa  Sól - Miasto kwotę w wysokości  40.000  zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 

2.  Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym  kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta lub zaistnieje konieczność  zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

3. Oferent musi wnieść wkład własny minimum 30% całkowitego kosztu zadania, w tym wkład własny finansowy minimum 10% kosztów realizacji zadania. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym zadaniem i znajdować uzasadnienie w jego realizacji.

 

4. Wkład własny oferenta stanowić może:

- wkład finansowy własny, środki finansowe wynikające z zatrudnienia, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym: wpłaty i opłaty adresatów zadania, środki finansowe z innych źródeł publicznych;

- wkład osobowy, w szczególności praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Wkład osobowy powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na podstawie porozumień lub umów wolontariackich,

- wkład rzeczowy, w szczególności baza lokalowa oraz doposażenie lokalu w materiały niezbędne do realizacji zadania.

 

III. Warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.), których cele statutowe są zgodne z dziedziną konkursu.

 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają w formie pisemnej i elektronicznej oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 r., poz. 2057).

 

3. Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

- pierwsza w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl

- drugiej w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, podpisanej                       i opieczętowanej przez oferenta.

 

4. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt III. 5 i pkt III. 6 oferty, dotyczących zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Nie dotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty tzw. twarde (ilościowe) przy czym pkt III. 5. 1) oferty odpowiada pkt III. 6.

 

5. Do oferty należy dołączyć:

-        odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

-        pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),

-        oświadczenie dotyczące osób reprezentujących organizację/podmiot - zgodnie z załącznikiem nr 2,

-        kopia umowy lub statut spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.),

-        oświadczenie dot. posiadanego rachunku bankowego – zgodnie z załącznikiem nr 1,

-        w przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania, podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany dołączyć do oferty dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jest to warunek weryfikowany na etapie oceny formalnej oferty i podlega uzupełnieniu. Brak podstaw prawnych do prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie formalnym.

 

6. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów, dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub przez organ wydający dokument.

 

7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu dokumentów (załączników).

 

8. Załączniki do oferty należy złożyć do urzędu tylko w wersji papierowej.

 

IV. Zasady przyznania dotacji.

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.). Wyklucza się możliwość realizacji zadania w trybie art. 16 a w/w ustawy – regranting.

 

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

 

3. W przypadku otrzymania mniejszego dofinansowania, procentowy udział finansowy wkładu własnego oferenta, może być mniejszy niż wskazany w ofercie o 5 punktów procentowych przy zachowaniu udziału finansowego oferenta określonego w rozdziale IV pkt 7 niniejszego ogłoszenia.

 

4. Oferent, który otrzymał mniejszą dotację niż wnioskowana zobowiązany jest do złożenia aktualizacji oferty za pośrednictwem elektronicznej platformy eNGO. Po wypełnieniu elektronicznej aktualizacji oferent zobowiązany jest ją wygenerować z wersji elektronicznej w pliku PDF, opieczętować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do urzędu.

 

5. Prezydent Miasta Nowa Sól może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot nie przedłoży aktualizacji oferty, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

6.  W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania, a kwota dofinansowania ze strony Miasta Nowa Sól nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania.

 

7. Minimalny wkład finansowy oferenta (w tym środki finansowe własne i środki pochodzące z innych źródeł, bez wkładu osobowego i rzeczowego oraz świadczeń od odbiorców zadania)  w całkowitym koszcie zadania nie może być mniejszy niż 10 %.

 

8. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

a) zostały przewidziane w ofercie, uwzględnione w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem,  a Gminą Nowa Sól – Miasto,

b) spełniają wymogi racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

c) zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie,

d) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

 

9. Nie dopuszcza się wskazywania w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wycenionego wkładu rzeczowego jako własnego wkładu niefinansowego oferenta. Należy natomiast opisać w ofercie wykorzystanie zasobów rzeczowych oferenta podczas realizacji zadnia (pkt IV. 2 oferty).

 

10. Oferenci mają możliwość wniesienia w ramach udziału własnego wkładu niefinansowego w zakresie kosztów osobowych, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Praca wykonana przez wolontariusza i członków organizacji (nieodpłatna) pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy wolontariusza muszą być określone                          w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.),

b) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe w naszym regionie.

 

11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta między oferentem, a Gminą Nowa Sól – Miasto.


V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być zrealizowane w 2023 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach (termin realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż termin podpisania umowy).

 

2. Zadanie winno być zrealizowane z największą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

3.  W realizacji zadania należy uwzględnić :

-  działania opiekuńczo – wychowawcze oraz specjalistyczne wobec dzieci i młodzieży   
   wymagających wsparcia,

-  bazę lokalową zlokalizowaną na terenie miasta Nowa Sól,

- czas pracy placówki wsparcia dziennego to minimum 2 godziny dziennie
   od poniedziałku do piątku,

- w miarę możliwości zapewnienie posiłku dzieciom.

 

 1. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

5. Przy wykonywaniu zadania publicznego podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., po.2240), do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a)    w obszarze dostępności architektonicznej:

 • wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,                  w których realizowane jest zadanie publiczne,
 • instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 
 • wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.

b)    w obszarze dostępności cyfrowej:

 • strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowa poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 848),
 • treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo.

c)    w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących  w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
 • na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym                    w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania               i zrozumienia,
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

 

5. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym                  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

 

6. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

7. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć w zakresie ponoszonych kosztów przy zachowaniu poniższych warunków:

- Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów  działania oraz pomiędzy działaniami do 20 % kosztu wskazanego w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadnia publicznego (zestawieniu kosztów realizacji zadania). Zmiany powyżej 20 % wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy w formie aneksu do umowy.

- niezależnie od możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, o których mowa powyżej, podmiot realizujący zadanie może zwiększyć wkład własny organizacji w ogólnym koszcie realizacji zadania.

 

8. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.

 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową                          (w szczególności zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego zadania) wymagają akceptacji Zleceniodawcy w formie aneksu do umowy (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 7). Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o zmianach Zleceniodawcę w formie pisemnej przed terminem ich dokonania.

 

10. Podmiot wyłoniony w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych przepisów prawa regulujących sposób postępowania w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19 (SARS-CoV-2), w tym rekomendacji rządowych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

VI. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (parter), ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól w terminie od dnia 30.12.2022 r. do dnia 20.01.2023 r. - decyduje data wpływu do urzędu (w wersji elektronicznej oferty będą mogły być wygenerowane w Generatorze eNGO do godz. 14:00 ostatniego dnia naboru wniosków).

 

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu – zakładka NGO – Otwarte konkursy oraz w BIP – zakładka Ogłoszenia – Dokumenty do pobrania, a także dostępny jest na stronie Generatora eNGO.

 

3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub w jednej                                    z wymaganych wersji (elektronicznej lub papierowej) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

4. Dopuszcza się możliwość uzupełniania złożonych w terminie ofert i dokonywania w nich poprawek do dnia, w którym odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej. Informacja                             o posiedzeniu komisji konkursowej zamieszczona zostanie na stronie generatora eNGO. Po tym terminie oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Oferty rozpatrzone będą w terminie 14 dni od daty zakończenia ich naboru.

 

2. Oceny formalnej oferty dokonują pracownicy Wydziału Spraw Społecznych.

 

3. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej na karcie oceny, której wzór stanowi załącznik nr 3 do  niniejszego ogłoszenia.

 

4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

 

5. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta opiniuje złożone oferty – do jej zadań należy:

- ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści niniejszego ogłoszenia,

- przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Prezydenta Miasta,

- przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i przekazanie ich Prezydentowi Miasta.          

6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Nowa Sól, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie.

 

7. Przy rozpatrywaniu ofert organ:

–         ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

–         ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

–         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

–         w przypadku wspierania zadania, uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

–         uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

–         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

–         ocenia czy projekt zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

8. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej i/ lub specjalistycznej przeznaczono:

- w roku 2021 kwotę łączną w wysokości 33.000 zł

- w roku 2022 kwotę łączną w wysokości 40.000 zł

 

IX. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych, związanych z realizacją zadania (plakatach, regulaminach, komunikatach), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez „Gminę Nowa Sól – Miasto w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.

 

2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:

–         wyodrębnienia rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki i utrzymania go nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą,

–         wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

–         dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

–         niezwłocznego dostarczenia na prośbę organu syntetycznej notatki o realizacji zadania, celem umieszczenia jej na stronie internetowej Miasta.

 

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną:

–         w Biuletynie Informacji Publicznej,

–         w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

–         na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO

 

 

Prezydent Miasta

   

Dokumenty do pobrania:
Załacznik nr 1 - oświadczenie o nr konta
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:51:43)
Załacznik nr 2 - oświadczenie osób reprezentujących
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:51:56)
załącznik nr 3 - karta oceny
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:52:06)
 

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021