Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie: Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapii indywidualnej dla osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików w 2023 roku.

Działając na podstawie: art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. tj.  z 2021 r. poz. 1119),

art. 9b i 48b ust. 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.),

 

 

Prezydent Miasta Nowa Sól

 

ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

 


Nazwa zadania: Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapii indywidualnej dla osób  współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci A
lkoholików.

 

 

 

  1. I.              Podstawowe informacje:

 

1. Konkurs ofert przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem dostępu publicznego do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do wyników oceny ofert publikowanych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli oraz na stronie www.bip.nowasol.pl.

 

2. Ilekroć w ogłoszeniu wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

 

3. Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o:

 

- Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową powołaną do wyboru realizatora zadania.

- NPZ – należy przez to rozumieć Narodowy Program Zdrowia, określany w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym;

- oferencie – należy przez to rozumieć podmiot składający ofertę w konkursie ofert, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o zdrowiu publicznym;

- realizatorze zadania (świadczeniodawca)– należy przez to rozumieć oferenta, którego oferta została wskazana do finansowania w konkursie ofert i z którym została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego;

- umowie – należy przez to rozumieć umowę na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, zawartą pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto a realizatorem zadania, którego oferta została przyjęta do realizacji;

- DDA – osoby z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

 

 

II.  Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert.

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu pomocy psychologicznej i terapii indywidualnej dla osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

 

2. Cel: zwiększenie dostępności do programów terapeutycznych oraz  podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

 

3.  W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

 

 

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.

 

1.  Na realizacje zadania w 2023 roku Prezydent Miasta zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  16.000 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

 

2. Kwota ta może ulec  zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować 
mniejszym kosztem,  złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

3. Wnioskowana kwota finansowania nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu na realizację danego zadania, w ramach którego aplikuje Oferent

 

4. Wkład własny oferenta stanowić może:

- wkład finansowy własny, środki finansowe wynikające z zatrudnienia, środki finansowe pochodzące z innych źródeł,

- wkład osobowy, w szczególności praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Wkład osobowy powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na podstawie porozumień lub umów wolontariackich;

- wkład rzeczowy, w szczególności baza lokalowa oraz doposażenie lokalu w urządzenia i materiały niezbędne do realizacji zadania.

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

1.  Zadanie będzie zrealizowane w terminie od 18 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, a szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

 

2. Oferentami w konkursie mogą być podmioty, wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, które wykonują działalność leczniczą i są wpisane do rejestru podmiotów leczniczych, Ośrodki Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz przychodnie.

 

3. Oferent musi spełniać przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, tj. ich cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyć muszą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 w/w ustawy. Oferent ponadto musi spełniać wymagania określone przy poszczególnych zadaniach.

 

4. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty wspólnej przez podmioty spełniające powyżej określone wymagania.

 

5. Miejsce realizacji zadania musi znajdować się na terenie miasta Nowa Sól.

 

6. W realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie terapii indywidualnej minimum 180 godzin w ciągu roku (maksymalnie 4 godziny tygodniowo). Ponadto w realizacji zadania można uwzględnić koszty związane z doposażeniem i wyposażeniem dydaktycznym placówki, obsługą księgową oraz koszty związane z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

7. Terapię indywidualna oraz pomoc psychologiczną dla osób współuzależnionych i osób z syndromem DDA musi prowadzić specjalista psychoterapii uzależnień lub psycholog z przygotowaniem dotyczącym:

 

- diagnozy klinicznej i różnicowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości oraz umiejętności kwalifikowania do odpowiedniej formy psychoterapii,

- prowadzenia interwencji i poradnictwa,

- znajomości problematyki uzależnień oraz specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień,

- prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej zgodnie z ogólnie przyjmowanymi standardami, co oznacza osoby posiadające certyfikaty szkół psychoterapii, bądź będące w procesie ich zdobywania, pracujące pod systematyczną superwizją.

W przypadku prowadzenia grupy przez dwie osoby, powyższe wymagania powinna spełniać przynajmniej jedna z nich.

 

8. Zadanie winno być zrealizowane z największą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

9. Realizator zadania, z którym zostanie zawarta umowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

 

10. Ze środków przyznanych na realizację zadania nie mogą być pokrywane koszty realizacji zadania, poniesione przed dniem podpisania umowy.

 

11. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty środków niż wnioskowana w ofercie i do częściowego uwzględnienia zakresu zadania opisanego w ofercie (dotyczy wartości środków, o które zabiega oferent).

 

12. Oferent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego a nie zostały przewidziane w ofercie.

 

13. Udział adresatów zadania musi być bezpłatny, w związku z tym Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania z tytułu ich uczestnictwa w zadaniu.

 

14. Środki w ramach realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją oferty.

 

15. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników zadania oraz osób zaangażowanych w realizację zadania, Realizator zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli, ewaluacji realizowanego zadania. Prezydent Miasta zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacja umowy/zadania przez realizatora zadania.

 

16. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji zadania, w szczególności materiały edukacyjno – informacyjne, w tym: publikacje, ulotki, materiały promocyjne itd., a także sprzęt zakupiony ze środków na realizację zadania, będą zawierały umieszczona w widocznym miejscu informację: „Zadanie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Sól - Miasto”.

 

17. Dofinansowanie nie będzie udzielane na cele inwestycyjne, remonty oraz modernizacje. Wnioskowanie o uzyskanie dofinansowania na powyższe działania skutkuje oddaleniem oferty.

 

18. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

19. Oferent ma możliwość wniesienia w ramach udziału własnego wkładu niefinansowego                      w zakresie kosztów osobowych, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Praca wykonana przez wolontariusza i członków organizacji (nieodpłatna) pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy wolontariusza muszą być określone                          w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.),

b) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe w naszym regionie.

 

20. Zgodnie z art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru  metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wymieniona ustawa nakłada także obowiązek stosowania jej przepisów na podmioty spoza sektora finansów publicznych w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.

 

21.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą Nowa Sól - Miasto.

 

V. Kryteria oceny ofert.

 

1.  W celu oceny złożonych ofert Prezydent Miasta Nowa Sól powołuje zarządzeniem Komisję konkursową oraz ustala regulamin komisji konkursowej i kartę oceny oferty, które stanowią załączniki do ogłoszenia.

 

2.  Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty  
 zakończenia ich naboru.

3.  Przy opiniowaniu ofert komisja konkursowa:

-   dokonuje oceny ofert na karcie oceny (załącznik nr 3) pod  względem formalnym
    (m.in. terminowość złożenia oferty, prawidłowość złożenia załączników do oferty) oraz
    merytorycznym z uwzględnieniem  kryteriów określonych w treści niniejszego ogłoszenia
    (m.in. szczegółowość, kompletność i spójność opisu realizacji zadania, adekwatność doboru
    grupy docelowej do realizacji zadania, poprawność i realność harmonogramu realizacji
     zadania, prawidłowość sporządzenia kosztorysu realizacji zadania, zasoby kadrowe i
     rzeczowe),

-   przygotowuje wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Prezydenta 
          Miasta,

-   przedstawia propozycję podziału środków pomiędzy oferentami i przekłada je
          Prezydentowi Miasta. 

 

4.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta  

      Nowa Sól, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

5.  Przy rozpatrywaniu ofert komisja:

-  ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

-  ocenia szczegółowość, kompletność i spójność opisu realizacji zadania z zakresu zdrowia
   publicznego,

-  uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków 
         pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

-  uwzględnia planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia

   wolontariuszy i pracę  społeczną członków,

-  uwzględnia doświadczenie oferenta w zakresie adekwatnym do treści zadania będącego
         przedmiotem konkursu;

-  ocenia prawidłowość sporządzenia kosztorysu realizacji zadania ora poprawność i realność
         kosztorysu realizacji zadania;

-  uwzględnia adekwatność doboru i opisu rezultatów realizacji zadania z zakresu zdrowia
         publicznego;

- ocenia adekwatność doboru grupy docelowej (odbiorców zadania) do celu realizacji zadania.

 

VI. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 

Oferent dołącza do oferty:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru (KRS lub innego rejestru lub ewidencji) lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowania osób go reprezentujących.

2. Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4) potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie, (stanowiące załącznik nr 4)  że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

4. Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4) osoby upoważnionej  do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że, w tym zakresie, zadanie nie będzie finansowanie z innych źródeł.

5. Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4) osoby upoważnionej  do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że podmiot jest uprawniony do składania oferty w konkursie zgodnie z pkt IV. 2 ogłoszenia o konkursie.

6. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub przez organ wydający dokument.

 

 

VII. Sposób złożenia oferty i dokumentów.

 

1. Ofertę składa się w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w jednym oryginalnym egzemplarzu.

 

2. Nie dopuszcza się złożenia kilku ofert przez jednego oferenta.

 

3. Do oferty dołącza się oświadczenia o których mowa w punkcie VI ogłoszenia.

 

4. Zawartość merytoryczna oferty musi odpowiadać treści zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 

5. Przedłożona oferta musi zawierać spis załączonych dokumentów.

 

6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Ewentualne kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

 

7. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub innego rejestru lub ewidencji. Wszystkie własnoręczne podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury konkursowej, należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Prezydenta Miasta Nowa Sól.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

 

1.  Oferty należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (parter),
ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
w terminie 15 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu) tj. do dnia  16 stycznia 2023 r. do godz. 10.00

 

2.  Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP) www.bip.nowasol.pl Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

 

3.  Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

4. Dopuszcza się możliwość uzupełniania złożonych w terminie ofert i dokonywania w nich popra-wek do dnia, w którym odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej. Po tym terminie oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

 

2. Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat wyników konkursu, zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.nowasol.pl

 

 

X. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Prezydent Miasta zamieszcza na stronie www.bip.nowasol.pl  i  w siedzibie Urzędu Miejskiego wyniki konkursu.

2. Ogłoszenie o wynikach konkursu będzie zawierało nazwę oferenta oraz przyznaną w konkursie kwotę finansowania.

 

 

XI. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

2. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

3. W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.bip.nowasol.pl.

 

4. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.bip.nowasol.pl.

 

 Prezydent Miasta

Załączniki do oferty:

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty,

Załącznik nr 2 – regulamin komisji konkursowej,

Załącznik nr 3 – karta oceny oferty,

Załącznik nr 4 – oświadczenia wnioskodawcy.

   

Dokumenty do pobrania:
załacznik nr 1- oferta
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:09:12)
załacznik nr 2 - regulamin komisji
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:10:14)
załącznik nr 3 - karta oceny
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:10:36)
Załącznik nr 4 - oświadczenia
(wprowadził: Gabriela Juncewicz 2022-12-30 11:19:42)
 

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021