Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Urząd Miejski » RODO

Urząd Miejski: RODO

"W Urzędzie Miejskim w Nowej Soli Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Nowiński, e -mail: iod@comp-net.pl "

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli jest Prezydent Miasta Nowa Sól (adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, nr tel. 68 459 03 00, adres e-mailowy: nowasol@nowasol.pl)

 

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Tomasz Nowiński. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@comp-net.pl

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 a) w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

 b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

 c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

 

  1. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.

 

  1. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody      przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

  1. W przypadku, o którym mowa w:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 c.

9. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

 

   

Dokumenty do pobrania:
Klauzula deklaracja źródła ciepła
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-01-11 09:20:51)
Klauzula dotycząca dotacji celowej na wymianę źródła ogrzewania
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-01-11 09:21:16)
Klauzula Informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-06-30 13:36:40)
Klauzula dotycząca transmisji obrad sesji RM
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-01-11 09:21:47)
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta w Nowej Soli
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-06-30 13:30:50)
Klauzula Informacyjna Ogólna
(wprowadził: Katarzyna Urbaniak 2022-01-11 09:22:11)
 

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021